top of page

Erelonen en kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 1 januari 2014 zijn de erelonen en kosten van de advocaten, zoals hierboven bepaald, onderhevig aan een btw-tarief van 21%.
Dit met uitzondering van de procedurekosten, die zo veel mogelijk rechtstreeks zullen worden afgerekend.

 

Alle provisies en ereloonstaten zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending, vanaf de vervaldag worden zij vermeerderd met een intrest van 10% en een schadevergoeding van 10%.

Het kantoor kan het ereloon en de kosten aanpassen, onder meer gelet op de stijging van de prijzen of wijzigingen op de markt.
Tussentijds kunnen provisiefacturen opgesteld worden.

Op het einde van de procedure wordt een overzicht gegeven van de geleverde prestaties.


Eventuele opmerkingen betreffende de staat van kosten en erelonen dienen binnen de 15 dagen te worden geformuleerd.
 

Voor het invorderen van de staat van ereloon en kosten of bij betwisting is de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen en het Vredegerecht van Brasschaat bevoegd, onverminderd eventuele toepasselijke buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

 

Derdengelden

Het kantoor stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien dat toch niet onmiddellijk kan, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.
 

Het kantoor mag de bedragen die  ontvangen worden voor rekening van de cliënt geheel of gedeeltelijk inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of facturen van kosten en ereloon. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonfacturen van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

 

Het kantoor stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden. 

Ereloon

130 € per uur*

*Indien niet vooraf afgesproken/overeengekomen.

kantooreenheden

Briefwisseling, conclusies...

10€/pagina

Verplaatsingskosten

1€/km

Procedurekosten

rolrechten, griffierechten, gerechtsdeurwaarderskosten...

bottom of page