top of page

U vertrouwt uw dossier toe aan An MAGERMAN, advocaat, ingeschreven bij de balie van Antwerpen.

Het kantoor is gevestigd te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 78.
 

U kan bij An MAGERMAN terecht voor

  • eerst en vooral juridisch advies

  • het opstellen en nalezen van overeenkomsten, aktes  en andere documenten

  • desgevallend bemiddeling ter vermijding van een procedure

  • wanneer het niet anders kan bijstand in geschillen voor de rechtbank

 

Zij is onderworpen aan en gebonden door de volgende verplichtingen:

Aansprakelijkheid

- Voor haar beroepsaansprakelijkheid is zij verzekerd via de Collectieve polis van de Orde Vlaamse Balies bij AMLIN EUROPE NV.  Haar aansprakelijkheid  blijft beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid worden gewaarborgd.

Erelonen

​- Op vraag van de cliënten verstrekt zij informatie over de kosten en het ereloon of de berekeningswijze hiervan.

Beroepsregels en gedragscodes
- Als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen is zij onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be

​​

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
- Zij is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005.

- U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten

- Zij is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in BoekXVI van het Wetboek van Economisch Recht (hierna “WER”).

In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen op anmagerman@skynet.be

In overeenstemming met Titel 4 van het Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (hierna “OCA”), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.

Dienstenwet

- Als dienstverstrekker valt zij onder de toepassing van de zogenaamde dienstenwet. Deze is geregeld door de wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III in het Wetboek van economisch recht. Deze laatste trad in de plaats van twee wetten van 26 maart 2010  betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in art. 77 van de Grondwet. Zij zijn de omzetting van Richtlijn 2006/123/EG en zijn retroactief in werking getreden op 28 december 2009.

Deze website bevat alle informatie die de advocaat op grond van deze wettelijke verplichting moet bekend maken.

Privacyverklaring
 

Informatie en verwerking van persoonsgegevens

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens (1), gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten (2) en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens (3) die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken (4) voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat onder punt 1.

 

De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten (5).

 

De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd (6). Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

 

De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

 

(1) Persoonsgegevens dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

(2) Conform artikel 10 Algemene Verordening Gegevensverwerking.

(3) Conform artikel 9, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft dit persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.

(4) Conform artikel 4, 2) van Algemene Verordening Gegevensverwerking is een verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

(5) Conform artikel 12 en verder van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

(6) Conform artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

bottom of page